Garanti

Denna 5-års begränsade garanti täcker alla Yakima Australia Pty Ltd:s produkter *om inget annat sägs. Denna garanti är giltig för den ursprunglige detaljhandelsköparen enbart och upphör om den ursprunglige köparen säljer eller på annat sätt överför produkten till en annan person.

Med förbehåll för Yakimas inspektion av produkten, ersätter Yakima defekter i material och/eller utförande genom att reparera eller byta ut, efter Yakimas eget val, den defekta produkten utan avgift för delar eller arbete, underkastat de begränsningar och undantag som beskrivs i denna garanti. Yakima kan välja, efter eget gottfinnande, att inte reparera eller byta ut en defekt produkt, i vilket fall Yakima utfärdar till den ursprunglige detaljhandelsköparen, efter Yakimas eget val, antingen en återbetalning motsvarande köpesumman som betalats för produkten, eller en kredit som ska användas till att köpa nya Yakima-produkter eller hyllkomponenter.

Du kan endast göra anspråk under denna garanti om garantitjänster begärs och Yakima-produkten presenteras tillsammans med ursprungsfakturan eller kvitto eller annat bevis.

Denna garanti täcker inte problem som uppstår av normalt slitage (inklusive, men inte begränsat till, repor, bucklor, revor eller estetisk oxidation på ytor, eller naturlig nedbrytning av färg och material över längre tid och användning), kommersiell användning, olagligt framförande av fordon, skador som resultat av inkorrekt säkrad last, olyckor, haveri för det fordon som Yakima-produkten var installerad på eller modifieringar eller reparationer som inte utförts eller godkänts av Yakima. Dessutom täcker denna garanti inte problem som resulterar av betingelser bortom Yakimas kontroll inklusive, men inte begränsat till, stöld, missbruk, överlastning, eller underlåtenhet att installera, montera eller använda produkten i enlighet med Yakimas skriftliga instruktioner eller riktlinjer som inkluderats med produkten eller gjorts tillgängliga för den ursprunglige detaljhandelsköparen. Yakima täcker inte kostnader för underhåll, nedmontering eller montering av Yakimas produkt.

Yakima täcker inte skada orsakad av blixt, vatten, brand, force majeure, krig, kravaller eller andra orsaker som är bortom Yakimas kontroll.

Denna Yakima-produkt anses inte vara defekt vare sig avseende material eller utförande bara för att den behöver anpassas för att uppfylla nationella eller lokala tekniska- eller säkerhetskrav som gäller i ett land utanför försäljningslandet.

Om garantitjänster behövs, ska du returnera Yakima-produkten till återförsäljaren där den köptes eller till en (annan) godkänd Yakima-återförsäljare.

Yakima-återförsäljaren ger den ursprunglige detaljhandelsköparen instruktioner för hur denne ska gå vidare. Om den ursprunglige detaljhandelsköparen inte kan kontakta Yakima-återförsäljaren eller om återförsäljaren inte kan åtgärda defekten, ska den ursprunglige detaljhandelsköparen kontakta den auktoriserade distributören för landet.

För att kunna få ersättning under denna garanti (antingen från en Yakima-återförsäljare eller direkt från Yakima), krävs ett köpbevis i form av en ursprungsköpfaktura eller ett kvitto. Garantin gäller för alla produkter som tillverkats efter 1 januari, 2006 * om inte annat sägs.

Denna garanti påverkar inte slutanvändarens juridiska rättigheter i enlighet med tillämpliga nationella lagar, oavsett om mot en erkänd Yakima-återförsäljare som resultat av köpekontraktet eller på något annat sätt. Om inte annat anges av nationell lag, begränsas slutanvändarens rättigheter till dem som ges under denna garanti. Yakima, dess koncernföretag och dess distributörer (inklusive erkända Yakima-återförsäljare) är inte ansvariga för indirekta skador eller följdskador.