Garanti

Den här garantin tillhandahålls avYakima Europe Coöperatief U.A., en kooperativ förening som organiseras och lyder under Nederländernas lagar, med huvudkontor i Rotterdam, kontor och registrerad företagsadress på Twentehaven 7, 3433 PT Nieuwegein, Nederländerna, [email protected] (nedan: “YakimaEU”) till slutanvändaren av denna YakimaEU-produkt.

Garantiperioden är [fem] ([5]) år från och med datumet då slutanvändaren köper produkten och gäller material-och tillverkningsfel.

Om garantiservice krävs bör du returnera YakimaEU-produkten till säljaren du köpte produkten av, eller till en (annan) erkänd YakimaEU-återförsäljare.

Garantin begränsas av dessa garantivillkor:

1. Om garantiservice krävs kan du endast göra anspråk under garantin om YakimaEU-produkten presenteras tillsammans med den ursprungliga fakturan, bekräftelsen eller det ursprungliga kvittot, förutsatt att serienumret på
YakimaEU-produkten är läsligt.

2. YakimaEU:s skyldigheter är begränsade till reparation eller, efter eget gottfinnande, byte av YakimaEU-produkten eller den defekta delen.

3. Garantireparationer måste utföras av YakimaEU. Du får ingen ersättning för reparationer som har utförts av andra och sådant reparationsarbete eller skador på YakimaEU-produkten till följd av sådant reparationsarbete täcks inte av denna garanti.

4. Denna YakimaEU-produkt anses inte defekt vad gäller material eller tillverkning om produkten behöver anpassas för att följa nationella eller lokala tekniska standarder eller säkerhetsstandarder som gäller i något land
utanför Europeiska unionen. Garantin täcker inte YakimaEU-produkter som anpassats på ett sådant sätt och ingen ersättning ges för sådana anpassningar eller eventuella skador.

5. Denna garanti täcker inte:

  • a. regelbundna kontroller, underhåll, byte av delar till följd av normalt slitage eller ändringar som inte genomförs eller godkänns av YakimaEU
  • b. kostnader kopplade till transport, bortforsling eller installation av YakimaEU-produkten
  • c. överlastning och annat missbruk, däribland om denna YakimaEU-produkt används i annat syfte än det avsedda, eller felaktig montering
  • d. defekter som orsakas av att lasten inte surras fast på rätt sätt och defekter som orsakas av olyckor eller defekter på bilen som YakimaEU-produkten har monterats på
  • e. skador till följd av blixtnedslag, vatten, eld, force majeur, krig, civil oordning eller andra orsaker som ligger utanför YakimaEU:s kontroll.

6. Slutanvändarens rättigheter enligt tillämpliga nationella lagar, oavsett om detta gäller mot den erkända YakimaEU-återförsäljaren och uppstår till följd av köpekontraktet eller annan orsak, påverkas inte av denna garanti. Om det inte finns motstridig nationell lagstiftning är rättigheterna under denna garanti slutanvändarens enda rättighet och YakimaEU, dess koncernbolag och distributörer (däribland erkända YakimaEU-återförsäljare) skall inte hållas ansvariga för indirekta skador eller följdskador.